top of page

PATENTLER ve GÖREV ALDIĞIM BAZI PROJELER

Bazı Bilimsel Araştırma Projeleri

Yürütücü

Trafik Kazalarının Azaltılması ve Önlenmesi Amacıyla Coğrafi Bilgi Teknolojilerinden Yararlanılması

2005- 2009

300.000 + (2.000.000 YTL İL Özel İdaresi ve Yerel Halk Desteği)

Araştırmacı

Arkeoloji ve Mimari Rekonstruksiyon Çalışmalarında Yersel Fotoğrametri ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması

2006- 2007

160.000

Yürütücü

Kültür Varlıklarının Belgelenmesinde İleri Teknolojilerden Yararlanma Olanaklarının Araştırılması

2007 –2010

750.000

Yürütücü

Mimari Korumada Yersel Fotoğrametri ve Gerçek Zamanlı Küresel Konumlandırma Sistemi Uygulaması

2006- 2007

200.000

 

Yürütücü

Yersel Fotoğrametri Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Verileri Kullanılarak Odunpazarı Sit Alanı Kentsel Koruma-Yenileme Uygulaması

2005 –2007

80.000

 

Yürütücü

Odunpazarı Tarihi Kent Dokusu içinde Tescilli Resmi Yapıların Belgelenmesi

2005- 2007

40.000

Araştırmacı

Enformasyon Teknolojisine Dayalı Sanal Mimari Tasarım Stüdyosunun Mimarlık Eğitimi ve Öğretiminde Potansiyel Verimliliğinin Araştırılması

2006-2007

250.000

Araştırmacı

Patara Deniz Feneri: Mimari Koruma Kapsamında Laserscanner ile 3 Boyutlu Restitüsyon Önerisinin Hazırlanması

2008-2009

50.000

Araştırmacı

Eskişehir Yerleşim Yerinde CBS Teknikleri Kullanılarak Geoteknik Yapı ve Jeofizik Bilgi Sisteminin Oluşturulması

2008-2013

1.400.000

Yürütücü 

Hizmet Yönetiminde Web-Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemler: Kurumsal Çözümler

 

Yürütücü

Yeraltı ve Sismik Görüntüleme Altyapısının Oluşturulması

2.500.000

Araştırmacı

Karacahisar Kalesinde Özgün Tuğla ve Harçların Mikro Karakteristik

Özelliklerinin Belirlenmesi

 

Yürütücü

Anadolu Üniversitesi Yer Bilimleri Laboratuvarı Akreditasyonu (ISO 17025)

Araştırmacı

Kırsal Kalkınmanın Sağlanması ve Sürdürülebilir Turizmin Desteklenmesi Amacıyla Agroturizm Fırsatlarının Değerlendirilmesi ve Belirlenmesinde Rekreasyon Fırsat Dağılım (RFD) Yönteminden Yararlanılması

Danışman

Rekreasyon Fırsat Dağılımı Ve Planlamasında Yöntem Arayışları: Kuramdan Uygulamaya

 

Yürütücü

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünün Yersel Fotogrametri Olanaklarına İlişkin Altyapısının Geliştirilmesi

 

Yürütücü

Turizm, rekreasyon ve kırsal kimlik açısından peyzaj karakterlerinin belirlenmesine ilişkin bir metodoloji oluşturulması: Çeşme-Urla-Karaburun Örneklemi

Yapım Yönetiminde CBS Destekli TZY Sürecinin Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

Yürütücü

Çoklu-model, Çoklu Ölçekli CBS tabanlı Peyzaj Veri Modelinin Oluşturulması: Eskişehir Kuzey Koridoru Örneklemi

Yürütücü

Uzaktan Eğitim Çalışmalarında Açık Ders Malzemeleri Hazırlamak İçin Kullanılabilecek Ders Malzemesi Hazırlama Editörü Geliştirilmesi

Araştırmacı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanımının Yaygınlaştırılması İçin Belgelendirme ve Sınav Otomasyonunun Geliştirilmesi

Araştırmacı

Çok Katmanlı Miras Alanlarının Sunumu: Bergama ve İstanbul Kara Surları Örnekleri

Araştırmacı

Web tabanlı coğrafi bilgi sistemleri (CBS) uygulamalarında tasarım ve sunum teknikleri, Örnekleme: İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı

Araştırmacı

SÜRDÜRÜLEBİLİR SPOR TÜKETİCİSİ DAVRANIŞI

Araştırmacı

Olympos Antik Kenti Yeraltısuyu Modelleme Çalışmaları

Danışman

KİTLE KAYNAKLI BÜYÜK VERİNİN KONUMSAL ANALİZİ 

 

Araştırmacı

Mülteci, Sığınmacı, Göçmen ve Vatansızlar İçin İstihdam ve Mekânsal Sorunların Çözümü Amacıyla İdari Yapılanma ve Fiziksel Altyapı Modeli Oluşturulması          

Araştırmacı 

Miras Alanlarında Yorumlama ve Sunum Programının Oluşturulması, Örnekleme: İstanbul Kara Surları Dünya Miras Alanı 

Araştırmacı

Kırsal Kalkınmanın Sağlanması ve Sürdürülebilir Turizmin Desteklenmesi Amacıyla Agroturizm Fırsatlarının Değerlendirilmesi ve Belirlenmesinde Rekreasyon Fırsat Dağılım (RFD) Yönteminden Yararlanılması       

                                                                             

Yürütücü

Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsünün Yersel Fotogrametri Olanaklarına İlişkin Altyapısının Geliştirilmesi

 

Yürütücü  

Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesinin Çağdaş Yaklaşımlarla Kullanıma Açılması Altyapı Projeleri 

 

Danışman 

Yapım Yönetiminde CBS Destekli TZY Sürecinin Konvansiyonel Yöntemlerle Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma

AR-GE Projeleri

1. Kentsel Mekan Karakterinin Geotasarım İlkeleri Doğrultusunda Araştırılması, Ekolojik Planlama ve Tasarımla Geliştirilmesi, Tunceli Belediyesi AR-GE Projesi - 2015

2. Bursa Ziraat Parkı Rekreasyon ve Afet Toplanma Alanı Peyzaj Tasarımı Projesi, Osmangazi Belediyesi - 2015

3. Bursa Dobruca Rekreasyon ve Afet Toplanma Alanı Peyzaj Tasarımı Projesi, Osmangazi Belediyesi - 2015

4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uzaktan Eğitim Amacıyla Kullanılacak İçerikleri Hazırlama İşi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2015

5. Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanım Kapasitesinin Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Uzaktan Eğitim Sistemi Tasarlanması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - 2015

6. CBS Alanında Mesleki Yeterlilik Kapsatesinin Artırılmasına Yönelik Sistem Tasarımı ve Yazılım Çözümleri - 2015

7. ÇŞB CBS Genel Müdürlüğü Soru Bakası ve Online Sınav Sistemi Geliştirilmesi Projesi -2016

8. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ORTA SEVİYE EĞİTİMİ - BU KAPSAMDA ORTAYA KONAN UZAKTAN ÖĞRETİM MODELİNİN TEST EDİLMESİ VE PİLOT UYGULAMA SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ - 2013

9. COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI AMACIYLA UZAKTAN EĞİTİM DESTEKLİ BİR MODEL OLUŞTURULMASI ve PİLOT UYGULAMASI  - 2013

Uluslararası Projeler

Implementation of GIS and Planning Information System Infrastructure For Kingdom of Saudi Arabia and Structural Planning Project of Saudi Arabia, Proje Yöneticisi, 2001.

Updating Project for Structural Plans of Saudi Arabia, Proje Yöneticisi, 2002.

Establishing Facility Management and Automazed Mapping System For Ground and Strom Water Utilities and GIS Implementation For Riyadh Municipality, Proje Yöneticisi, 2001.

Establishing GIS Center in Ministry of Municipalities and Planning Information Center Infrastructure for Saudi Arabia, Proje Yurutucusu, 2001.

Development of City Information System User and Administrator Application (GIS User Application) for entire Kingdom, Saudi Arabia, Proje Yurutucusu, 2001.

Establishing Planning Information System for Buraidah City, Quassim Region, Saudi Arabia, Proje Koordinatörü, 2002.

E.U. Life Programme, Ecological Risk Analyses and Environmental Management Programme For Manyas Lake

 

Bazı Diğer Projeler

Akıllı Kart Uygulamaları ve Merkezi Nüfus Sistemi, TC.İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Işleri Genel Müdürlüğü, TÜBITAK MAM BTAE, 2001, Proje Sorumlusu.

Internet Erişimi; Veri Alma - Yazma - Okuma Prototipi, TÜBITAK MAM BTAE, 2001, Proje Sorumlusu.

Gümrük Modernizasyonu Projesi, T.C.Gümrük Müsteşarlığı, TÜBITAK MAM BTAE, 2001, Araştırmacı.

Marmara Depremi Sonrası Kocaeli Ili Için CBS Olanakları İle Güvenli Yerleşim Yerleri Tespit Edilmesi, Kocaeli Valiliği, TÜBITAK MAM BTAE, 1999, Araştırmacı.

Yeşilırmak Havzası Coğrafi Bilgi Sistemleri Oluşturulması ve Mevcut Bitki Örtüsünün ve Arazi Kullanımının Uydu Görüntüleri Ile Tespit Edilmesi, Yeşilırmak Havzası Koordinatör Valiliği, TÜBITAK MAM BTAE,'2000. Araştırmacı.

Sürdürülebilir Peyzaj Planlama: Belek Örneği. A.Ü.Araştırma Fonu Destekli Münferit Araştırma Projesi, Araştırmacı, 1997-1998

Peyzaj Mimarlığı'nda Bilgisayar Destekli Tasarımda Kullanılabilecek Ülkemiz Koşullarına Uygun Ulusal Bir Yazılım Geliştirilmes, 1998-1999, Danışman, 1999 yılında projeden ayrılmıştır.

Sürdürülebilir Peyzaj Planlama Çalışmaları Kapsamında Mersin Kıyı Bölgesinin Turizm Açısından Değerlendirilmesi, Ankara Üniversitesi Araştırma Fonu Destekli Münferit Araştırma Projesi, Araştırmacı, 1998-2001

İstanbul Kadiköy - Merdivenköy Afet Risklerine Belirlenmesine Bağlı Kentsel Tasarım ve Dönüşüm Projesi, Araştırıcı, 2000 yılında projeden ayrılmıştır.

Bazı Planlama ve Tasarım Projeleri ve Juri Üyelikleri

(Projeler Yıllara Göre Verilmiştir)

Lazurnaya Motel Kompleksi Peyzaj Tasarımı Projesi, Rusya (ekip olarak)

Trabzon Uzungöl Koruma, Turizm ve Rekreasyon Merkezi Planlaması (ekip olarak)

Gaziantep Burç Ormanları Doğa Koruma, Turizm ve Rekreasyon Merkezi Planlaması (ekip olarak)

Sivrihisar Tüprag Altın Madeni Alan Kullanım Planlaması (ekip olarak)

Sivrihisar Tüprag Altın Madeni Doğa Onarımı Çalışması (ekip olarak)

Sivrihisar Tüprag Altın Madeni Peyzaj Tasarımı Projesi (ekip olarak)

Istanbul Akmerkez Peyzaj Tasarımı Projesi Fotoğraf Işleme (ekip olarak)

Genel Kurmay Başkanlığı Binası Çevre Düzenleme Projesi (ekip olarak)

Ankara Atatürk Kültür Merkezi Peyzaj Tasarımı Projesi (ekip olarak)

Gerede Belediyesi Esentepe Rekreasyon Alanı Peyzaj Tasarımı (ekip olarak)

Istanbul Göksu Konutları Peyzaj Tasarımı (ekip olarak)

Ankara Atıksu Arıtma Tesisi Bitkisel Uygulama Projesi (ekip olarak)

Sinop Ayancık Sahil Şeridi Peyzaj Tasarımı (ekip olarak)

Aksaz Askeri Tesisleri Peyzaj Tasarımı  (ekip olarak)

Çeşme Hidayet Otel Çevre Düzenleme Projesi (ekip olarak)

Eryaman 5. Etap Peyzaj Tasarımı (ekip olarak)

Düzce Kent Merkezi Kentsel Tasarımı (ekip olarak)

Najran Bölgesi - Najran Şehri Planlama Çalışması, 2002, (ekip olarak)

Aseer Bölgesi - Abha - Rofaidah - Khamis Mushait Alt Bölgesi Dönüşüm ve Planlama Çalışması, 2002,(ekip olarak).

Makkah West Gateway Kentsel Tasarım Çalışması, 2002 (ekip olarak)

Pilot İlköğretim Okulu Çevre Düzenleme Projesi , Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü.

Uludağ Milli Parkı Peyzaj Planlama, Mimari Tasarım, Kentsel Tasarım Yarışması, Juri Üyeliği, 2008.

50. Yıl Anıtı Yarışması, Juri Üyeliği, 2008.

2.Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülü Juri Üyeliği, 2010.

Uludağ Milli Parkı Günibirlik Kullanım Alanları 1/5000 Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı, 2012 (ekip olarak)

Uludağ Milli Parkı Günibirlik Kullanım Alanları 1/1000 Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı, 2012(ekip olarak)

Bursa İnkaya Kentsel Sit Alanı Kentsel Tasarım Projesi , 2012 (ekip olarak)

Bursa Çobankaya Peyzaj Tasarımı ve Mimari Tasarım Projeleri, 2012 (ekip olarak)

Bursa Çekirge Meydanı Ulusal Yarışması, Juri Üyeliği, 2017.

 

Bazı Diğer Çalışmalar

 

Anadolu Üniversitesi ANAPOD Açık Ders Malzemeleri Portali Öğretim Malzemesi Tasarımcısı

6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu 2012, TMMOB Harita Mühendsileri Odası-Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyeliği

Peyzaj Mimarliği I.Ulusal Öğrenci Sempozyumu Bilim Kurulu Üyeliği.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011 Danışma Kurulu Üyeliği.

2. Ulusal Peyzaj Mimarlığı Ödülleri, 2011, Seçici Kurul Üyeliği.

50. Yıl Anıt Proje Yarışması, 2008, Seçici Kurul Üyeliği.

Anadolu Üniversitesi CBS Ön Lisans Programı (internet destekli uzaktan öğretim programı) kurucularından

Anadolu Üniversitesi Kültür Varlıklarının Belgelenmesi Yüksek Lisans Programı Öğretim Üyesi ve Kurucularından

Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kurucularından – Yüksek Lisans ve Doktora Programları kurucularından

Uzaktan Algılama, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilgisayar Destekli Tasarım Teknolojilerinin Türkiye genelinde yaygınlaşmasına yönelik çalışmalar

Eskişehir İli Elektronik Suç Önleme ve Muhabere Sistemlerinin Geliştirilmesi

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Eskişehir Suç Haritasının Oluşturulması ve Fiziksel Planlamaya İlişkin ve Sosyolojik Tedbirlerin Ortaya Konması

Eskişehir Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Tasarımına İlişkin Çalışmalar

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Eskişehir Açık Yeşil Alan Sisteminin Belirlenmesi ve Fiziksel Gelişim Önerileri Belirlenmesi

İleri Teknolojilerin Kültürel Mirasın Belgelenmesinde Yaygınlaşması Amacıyla Yürütülen Çalışmalar ve bu amaçlı disiplinlerarası bir yüksek lisans programı açılması için gerekli hazırlıkların yapılması (Eylül 2007 tarihinde YOK’den onaylanarak Kültür Varlıklarının Belgelenmesi adı ile Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Programı başlamıştır)

GIM International, International Journal of Geomatics, Regional Correspondent

1991-1993 Peyzaj Sanat Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

1991 İşlem Şirketler Grubu Güneydoğu Anadolu Kalkınma Projesi Toplulaştırma Çalışması

1993-1999 Ankara Üniversitesi Auto Desk Yetkili Eğitim Merkezi AutoCAD  Eğitmeni

1997-1999 Ankara Üniversitesi Auto Desk Yetkili Eğitim Merkezi AutoCAD Map  Eğitmeni

1997 Çukurova Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuarı Kurulması ve Eğitimenlerin Eğitmesi

1999 Devlet Su İşleri Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimi Eğitmenliği

2000 Samsun, Tokat, Yozgat ve Çorum İlleri Valilikleri Coğrafi Bilgi Sistemleri Ofisleri kurulması

2000 Yozgat İli Valiliği'nde Görev Yapacak Personelin Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

2000 Tokat İli Valiliği'nde Görev Yapacak Personelin Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

2002 Riyadh Belediyesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Ofisi kurulması.

2002 Saudi Telecom Company Digital Database Project, Phase 2 -Task: Determining of the Land Use Classes for Entire Kingdom using Landsat Irnages (American Geomatics System Group, GTC) Projesi

2002 Riyadh Belediyesi  Personeline Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi verilmesi.

2002 Suudi Arabistan Belediyeler ve Bayırdırlık İşleri Bakanlığı CBS Ofisi kurulması.

2002 Suudi Arabistan Belediyeler ve Bayırdırlık İşleri Bakanlığı Personeline Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemi Eğitimi Koordinatorlüğü ve Eğitmenlik

2001 Gümrük Modernizasyonu Projesi, Araç Takip Sistemi Uygulaması Şartname Hazırlığı ve Fizibilite Çalışması (TÜBİTAK).

2001 MERNIS Projesi Fizibilite ve Öneri Sistem Tasarımı Çalışması (TÜBİTAK, Koç Sistem, Eczacıbaşı E-Kart, Meteksan Sistem).

2001 Bursa Burulaş Akıllı Kart Taşımacılık Sistemi Uygulaması Fizibilite, Finansman ve Öneri Sistem Tasarımı Çalışması (OYAKBANK. Hitachi, TUBITAK)

2002 Makkah West Gateway Urban Design Study, GIS Establishment (American Geomatics System Group, Spatial Information System Co. (SIS)).

2002 Dammam City Information System Projesi İhale Dosyası Hazırlığı

2002 Establisment of Planning infrastructure for Saudi Arabia (American Geomatics System Group, Spatial Information System Co., (SIS)) İhale Dosyası Hazırlığı

2002 Establisment of Structural Planning infrastructure for Libya (American Geomatics System Group, Spatial Information System Co., (SIS)) İhale Dosyası Hazırlığı

2002 Saudi Arabia Tourism Committee, Establisment of Tourism information System (American Geomatics System Group, Spatial Information System Co. (SIS)) Projesi İhale Dosyası Hazırlığı.

2002 Saudi Telecom Company Digital Database Project, Phase 2 -Task: Determining of the Land Use Classes for Entire Kingdom using Landsat Images (American Geomatics System Group, GTC) Projesi İhale Dosyası Hazırlığı

ELASA Türkiye Temsilciliği. 1992-1993

ELASA Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü 1993-1994

E.U. Medcampus Programı Efficient Use Of Computers Eğitim Programı Organizasyonu ve Eğitmenlik, 1993-1994

E.U. Medcampus Programı Environmental Management Eğitim Programı Organizasyonu ve Eğitmenlik, 1995

ELASA 3. Olağan Toplantısı 1993 Organizyon Komitesi Başkanlığı , Türkiye

Lisansüstü Danışmanlıklar

Yüksek Lisans                                                            

2022                                                                                     

                                                                      

1.         Köşe Kemal, (2022). Tarihi Haritalama Kapsamında Savaş Coğrafyasının Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Modellenmesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2019                                                                                     

2.         Yapıcıoğlu Sezen, (2019). Kentsel Alanlarda Alan Kullanım Tiplerindeki Değişikliğe Bağlı Değişim Analizi: Muğla Kötekli Mahallesi Örneklemi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

3.         İnaltay Barış, (2019). Kitle Kaynak Temelli Coğrafi Bilgi Sistemleri Platformunun Geliştirilmesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

4.         Başkaya Onur, (2019). Akıllı Şehirler Kapsamında Yapay Zeka Teknikleri Kullanılarak Etkin Ulaşım Planlarının Hazırlanması Üzerine Bir Model Önerisi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2018                                                                                     

5.         Polat Fatma Zehra, (2018). Fatih Projesi Kapsamında Coğrafya Öğretiminde Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanımı, Anadolu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

6.         Tarazan Fatih, (2018). Katı Atık Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri(Cbs) Kullanımı  Bozüyük Kent Merkezi Yer Seçimi Örneklemi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

7.         Işık Pekkan Özge, (2018). NDVI Değerleri Değişim Analizi: Karaburun Yarımadası, İzmir Örneği, Anadolu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

8.         Akşit Ayşecan, (2018). İklim Değişikliğine Karşı Dayanıklı Ve Sağlıklı Bir Esnek Eko-Yerleşim Model Önerisi Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Yer Seçim Analizi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

9.         Sarı Serhat, (2018). Kültürel Miras Alanları İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Destekli Web Haritası Ve Arayüz Tasarımı: İstanbul Kara Surları Örneği, Anadolu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

10.       Şimşek Bahadır, (2018). Ulusal Planlama Hiyerarşisinde Doğal Peyzaj Karakterinin Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Değerlendirilmesine Yönelik Bir Yöntem Önerisi: Kayseri Çevre Düzeni Planı Örneği, Anadolu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2017                                                                                     

11.       Alparslan Ceren, (2017). İzmir, Urla, Çeşme, Karaburun Peyzaj Envanter Ve Karakter Analizi, Anadolu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Doktora                     

2023                                      

12.       Küçükpehlivan Tuncay, (2023). Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Akıllı Sayaç İle Elektrik Şebekesi Optimizasyonu, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2021                                      

13.       Öztürk Mücahit, (2021). Asmaların Haritalanmasında Farklı Sınıflandırma Yaklaşımları Ve Algoritmalarının Başarılarının Araştırılması, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

14.       Aksoy Talha, (2021). Rüzgâr Türbinlerinin Vejetasyon Üzerine Etkilerinin Geomatik Teknolojileri İle Belirlenmesinde Diagnostik Yaklaşım: Urla, Çeşme, Karaburun Yarımadaları Örneklemi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

15.       Ağaçsapan Balca, (2021). İklim Değişiklikleri Ve Arazi Örtüsü Değişiminin Hidrolojik Parametrelere Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Analizi: Porsuk Havzası Örneklemi, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

16.       Mendi Arif Furkan, (2021). Blokzincir Tabanlı Gayrimenkul El Değişim Sistemi İle Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Kamu Yatırımlarının Bölgesel Fiyat Belirlemedeki Etkisinin Hiyerarşik Model İle Ortaya Çıkarılması; İzmir Örneği, Eskişehir Teknik Üniversitesi->Lisansüstü Eğitim Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

2017                                      

17.       Metin Taki Can, (2017). Rekreasyon Fırsat Dağılımı Ve Planlamasında Yöntem Arayışları: Karaburun Yarımadası Örneği, Anadolu Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

18.       Cengiz Adem Emre, (2017). Mimari Ve Yapılı Çevrede Ekonomi Ve Ekoloji Optimizasyonu Çerçevesinde Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Bir İnşaat Tedarik Zinciri Yönetimi Modeli Önerisi, Anadolu Üniversitesi->Fen Bilimleri Enstitüsü->Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Ana Bilim Dalı (Tamamlandı)

Patentler
BULUŞ SAHİPLERİ: ALPER ÇABUK, ATINÇ ÖZDEMİR, MURAT BAHADIR KÖKSALOĞLU, BERKAN ECEVİTOĞLU, EMRAH PEKKAN, ERHAN ÇETİNKAYA, İBRAHİM UĞURLU, MUAMMER TUN, NUMAN KALAYCIOĞLU, SEMİH SAKAR, UĞUR AVDAN, YÜCEL GÜNEY, GÜRAY URLA    
HİSARLAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü              
PATENT YILI: 2016    
BULUŞ ADI: Geliştirilmiş Ağırlık Düşürme Tipi Sismik Enerji Kaynağı Ekipmanı
 
Buluş Sahipleri : Tuncay Döğeroğlu, Alper Çabuk, Engin Tıraş, Engin Kapkın, Doğa Tıraş, Murat Fidan   
Eskişehir Teknik Üniversitesi
Arinkom TTO
PATENT YILI: 2022
BULUŞ ADI: DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLAR İÇİN ÖZELLEŞTİRİLMİŞ IŞIKLI YAZI TAHTASI Patent No: 005512
bottom of page